ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ № 1

м. Київ 27 вересня 2021 року

Ця Оферта, розміщена за адресою https://proschool.shakhtar.com/offerta.html , є офіційною пропозицією від ФОП Ахунов Євген Олегович (далі – «Виконавець»), адресованою будь-якій фізичній чи юридичній особі (далі – «Замовник»), укласти Договір про надання послуг.

Ухвалення (акцепт) цієї Оферти означає повне і беззаперечне прийняття Замовником усіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) до підписання Сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, викладених нижче в цій Оферті.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується надати Послуги, а Замовник – прийняти надані Послуги та оплатити їх у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Договір набуває чинності в одному з таких випадків:

1.2.1. Після підписання Договору обома Сторонами.

1.2.2. У разі надходження попередньої оплати за Послуги, що буде акцептом цієї Оферти.

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Договір укладається між Виконавцем і Замовником Послуг у формі договору приєднання.

2.2. Перелік і вартість надання Послуг розміщено на Сайті за посиланням: ____________.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник зобов’язаний:

3.1.1. Своєчасно здійснювати оплату за отриману Послугу.

3.1.2. Самостійно нести ризики можливих несприятливих для нього наслідків використання чи невикористання отриманої Послуги.

3.2. Виконавець зобов’язаний:

3.2.1. Надавати Послуги відповідно до умов цього Договору і всіх документів, на які він посилається.

3.2.2. Надавати консультації з питань, що виникають у Замовника у зв'язку з наданням йому Послуг.

3.3. Сторони зобов’язані:

3.3.1. Виконувати положення цього Договору.

3.3.2. Не поступатися своїми правами та обов'язками відповідно до цього Договору на користь третьої сторони без згоди іншої Сторони.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Виконавець надає Послуги за Договором відповідно до законодавства України.

4.2. Надання Послуг Замовнику починається з дня узгодження умов співпраці і може бути припинене тільки на умовах, передбачених у Договорі.

4.3. Виконавець надсилає Замовнику рахунок на оплату Послуг електронною поштою або іншим способом, обумовленим під час погодження умов співпраці.

4.4. Замовлення Послуги є згодою Замовника оплатити Послугу відповідно до цін, дійсних у день початку виконання замовлення.

4.5. Виконавець має право припинити надання Послуги в разі, якщо Замовник не виконав оплату в погоджений строк або інші свої зобов’язання за Договором.

4.6. У разі, якщо Замовник є юридичною особою, після надання Послуг Виконавець складає Акт про надані Послуги. Належно оформлені Рахунок на оплату Послуги та Акт виконаних робіт передаються Замовникові.

4.7. Якщо Виконавець не отримав від Замовника письмових обґрунтованих претензій протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати надання Послуг, Послуги вважаються наданими у повному обсязі.

5. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість Послуг встановлюється у гривнях згідно з тарифами, наведеними за посиланням: ______________________________.

5.2. Оплата Послуг Виконавця означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами цього Договору.

5.3. Під час оформлення Замовником платіжних документів у розділі «Призначення платежу» обов'язково слід вказати вид Послуг та/або товару і ПІБ/реквізити юридичної особи (ідентифікаційний код та повна назва) Замовника.

5.4. Повернення коштів здійснюється в таких випадках:

5.4.1. Відмова від замовлення до погодження умов співпраці.

5.4.2. Переплата (повертається надлишок).

5.4.3. Повернення нового товару протягом 14 календарних днів відповідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів» (ст. 9).

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Виконавець і Замовник несуть відповідальність згідно з умовами цього Договору та чинним законодавством України.

6.2. Виконавець не є відповідальним за втрати Замовника, що відбуваються прямо або побічно через обставини непереборної сили, а також з причин, що перебувають поза сферою розумного контролю з боку Виконавця.

6.3. Виконавець не відповідає за збиток, прямий або опосередкований, якого зазнав Замовник від використання або неможливості використання Послуг Виконавця.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від часткового або повного виконання своїх обов'язків у разі виникнення обставин непереборної сили, які неможливо передбачити або можна передбачити, але не можна попередити (пожежа, повінь, землетрус, торнадо, стихійне лихо, епідемії, зміни в законодавстві України, видання органами виконавчої влади України нормативних актів, які забороняють діяльність однієї зі Сторін або перешкоджають виконанню ними своїх зобов'язань), або інших подібних обставин, що не залежать від волі Сторін.

7.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов'язків за цим Договором через форс-мажорні обставини, повинна в 10-денний строк повідомити іншу Сторону електронною поштою про початок, а потім про припинення дії цих обставин.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності після реалізації п. 1.2.1 та п. 1.2.2 і діє до повного виконання зобовʼязань Сторін.

8.2. Сторони зберігають за собою право розірвати Договір у разі невиконання умов Договору іншою Стороною або за відсутності потреби в отриманні Послуги з боку Замовника, повідомивши про це іншу Сторону.

8.3. Виконавець зберігає за собою право розірвати Договір у разі здійснення Замовником технічних або інших дій, не передбачених Договором, не санкціонованих Виконавцем, що призвели (або могли призвести) до завдання збитків Виконавцю або третім особам.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Виконавець має статус платника єдиного податку третьої групи відповідно до законодавства України.

10. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець:

ФОП Ахунов Євген Олегович

Місцезнаходження:

03194, м. Київ, вул. Зодчих 30/6, кв. 72

ІПН 3322908152

UA103348510000000026000151254

МФО: 334851, ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»